အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ဝမ္သို႔ေၿပာင္းေရႊ႔ၿခင္းသည္သုညအကြာအေဝး-လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနသည္ထိုင္ဝမ္ တြင္ေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္အခ်က္အလက္စာေစာင္ကိုထုတ္ေဝသည္။(6-1)

ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထုိင္သူသစ္မ်ားကိုကူညီရန္အတြက္လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနသည္တရုတ္၊အဂၤလိပ္၊အင္ဒိုနီးရွား၊ဗီယက္နမ္၊ထိုင္း၊ကေမာၻဒီးယား၊ၿမန္မာ၊ဂ်ပန္နွင္႔ကိုရီးယားဘာသာစကား9မ်ိဳးၿဖင္႔ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္အခ်က္အလက္လက္ကမ္းစာေစာင္ မ်ားကိုၿပ ုစုထားသည္။

https://www.immigration-ebook.com/index.html


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-06-11