အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေမ်ာက္ေက်ာက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးနွင္႔က်န္းမာေရးပညာေပးအခ်က္အလက္ (4-16)

ေမ်ာက္ေက်ာက္ေရာဂါသည္ေမ်ာက္ေက်ာက္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင္႔ၿဖစ္ေပၚလာေသာေရာဂါတစ္ခု

ၿဖစ္သည္၊လူနွင္႔တိရစာၦန္ကူးစက္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးၿဖစ္ၿပီးေက်ာက္ေရာဂါကဲ႔သို႔ဗိုင္းရပ္စ္တစ္မ်ိဳးတြင္ပါဝင္သည္၊ေရာဂါလကၡဏာမ်ားဆင္တူေသာ္လည္းၿပင္းထန္မႈနည္းၿပီးေမ်ာက္ေက်ာက္သည္ေသဆံုးမႈအလြန္နည္းသည္။ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသည္ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ား(ဥပမာ-လီမာေမ်ာက္၊

ေမ်ာက္ဝံ၊ၾကြက္၊ရွဥ္႔နွင္႔အၿခားလူဝံ၊ေမ်ာက္ဝံစသည္႔အဆင္႔ၿမင္႔နုိ႔တိုက္သတၱဝါ(သို႔)ကိုက္ၿဖတ္သတၱဝါမ်ားစသည္တို႔)မွတဆင္႔လူသို႔ကူးစက္နုိင္သည္။ေမ်ာက္ေက်ာက္ဗိုင္းရပ္စ္ကိုအာဖရိကအလယ္(ကန္းေကာ္ေဒသ)ဗိုင္းရပ္စ္နွင္႔အေနာက္အာဖရိကဗိုင္းရပ္စ္ဆိုၿပီးခြဲၿခားနုိင္ပါသည္၊2022ခုနွစ္မွာၿဖစ္ပြားသည္႔ေမ်ာက္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါသည္အဓိကအားၿဖင္႔အေနာက္အာဖရိကဗိုင္းရပ္စ္ၿဖစ္ၿပီးေသဆံုးမႈနႈန္း0.1%ခန္႔ရိွၿပီးအေနာက္အာဖရိကဗိုင္းရပ္စ္ခြဲသည္ေက်ာက္ေရာဂါ(1-10%)ထက္ေသဆံုးနိုင္ေၿခနည္းေသာ္လည္းခုခံအားက်လူနာ၊ကေလးမ်ားစသည္႔လူနာမ်ားတြင္ေသဆံုးနုိင္ဆဲၿဖစ္ၿပီးအဖုလကၡဏာမ်ားသည္နာက်င္မႈနွင္႔မသက္မသာၿဖစ္ေစၿခင္း၊ေရာဂါကူးစက္မႈကာကြယ္ရန္တိရစာၦန္နွင္႔လူ၊လူအခ်င္းခ်င္းကူးစက္နုိင္ေၿခကိုေလွ်ာ႔ခ်သင္႔သည္။

 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-04-27