အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

111ခုနွစ္ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဗ်ဴရိုနွင္႔ထိုင္ေပၿမိ ု႔သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးေကာလိပ္တို႔ပူးေပါင္းက်င္းပသည္႔「ၿပ ုစုေစာင္႔ေရွာက္သူ-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္အထူးတန္း」အတန္းအၾကိ ုရွင္းလင္းပြဲအတန္းအစားထိုးနည္းလမ္း (5-4)

ဒီသင္တန္းကိုစာရင္းသြင္းခ်င္ၿပီး111ခုနွစ္5လ4ရက္(ဗုဒၶဟူး)နံနက္က်င္းပသည္႔အတန္းအၾကိ ုရွင္းလင္းပြဲမတက္ၿဖစ္သည္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မိတ္ေဆြမ်ား၊ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ကိုအီး ေမးလ္ၿဖင္႔ေပးပို႔ၿခင္းအၿပင္5လ13ရက္(ေသာၾကာ)မြန္းလြဲ5နာရီ၊စာရင္းေပးသြင္းရန္ေနာက္ဆံုးရက္မတိုင္မီ္ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ3ထပ္တြင္သင္တန္းနွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းေလ႔လာရန္ေက်းဇူးၿပ ု၍အခ်ိန္ေပးပါ။သင္တန္း ဗီဒီယိုၾကည္႔ရႈရန္ရက္ခ်ိန္းယူလိုပါကမစၥဖန္ကိုဆက္သြယ္ပါ၊ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း:02-23701046 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-05-09