အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ပါတိတ္အေတြ႔အၾကံ ုအလုပ္ရံု (8-20)

ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားခန္းမ-ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုမွ်ေဝၿခင္း လႈပ္ရွားမႈ 

◆9/16(စေန) 10:00-16:00

◆အင္ဒိုနီးရွားနုိင္ငံရတနာBatikပါတိတ္ကိုသိနားလည္ရန္、ပံုၿပင္မ်ားကို မွ်ေဝၿပီးပါတိတ္ေလ႔က်င္႔မႈအေတြ႔အၾကံ ုရယူပါ။ 

◆အသက္15နွစ္အထက္ၿပည္သူမ်ားပါဝင္ရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္။

◆မွတ္ပံုတင္ရန္လင္႔ခ္ (8/28 ေန႔လည္ 12:00 မွစတင္၍စာရင္းသြင္းနုိင္ပါ သည္) https://reurl.cc/b9L92o

  ေမးၿမန္းရန္ဖုန္း:2504-8088 လိုင္းခြဲ 23 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-08-30