အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရွင္႔ယိခရိုင္ရံုး112ခုနွစ္ေရႊ႔႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္စိန္ေရႊအကဲၿဖတ္အေတြ႔အၾကံ ုသင္တန္း (4-19)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရွင္႔ယိခရိုင္ရံုးမွ112ခုနွစ္5လ11ရက္/5လ18ရက္ၾကာသပေတးေန႔တို႔တြင္က်င္းပမည္႔「112ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္စိန္ေရႊအကဲၿဖတ္အေတြ႔အၾကံ ုသင္တန္း」ကို1နာရီ 30မိနစ္မွ4နာရီ30မိနစ္ထိ၊ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ေသာအိမ္ၿခံေၿမေခ်းေငြရံုးရွင္႔ယိခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစင္တာ13ထပ္တြင္က်င္းပမည္၊အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္းကို112ခုနွစ္4လ26ရက္ေန႔လည္1နာရီ30မိနစ္မွစတင္မည္၊လူ20ဦးကိုေရြးခ်ယ္မည္၊အရံ5ဦးၿပည္႔သည္ထိသာ၊မွတ္ပံုတင္ၿခင္းဝက္ဘ္ဆိုဒ္ https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/241 

အေသးစိတ္သိရိွလိုပါကပူးတြဲပါဖိုင္ကိုဖတ္ရႈပါ(သုိ႔)ဖုန္း:27239777လုိင္းခြဲ 604(မစၥသိုက္)

သို႔ေခၚဆိုေမးၿမန္းနိုင္ပါသည္။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-05-03