အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

​ေၾကၿငာခ်က္:ဟြမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ခန္းမပိတ္ခ်ိန္ကိုကပ္ေရာ ဂါတတိယအဆင္႔ေၿဖေလ်ာ႔သည္ထိတိုးခ်ဲ႔လိုက္သည္ (6-5)

1.ဗဟုိကူးစက္ေရာဂါညႊန္ၾကားေရးစင္တာမွကပ္ေရာဂါသတိေပးခ်က္တတိယအဆင္႔ ကိုတိုးခ်ဲ႔မည္ဟုေၾကၿငာခ်က္ကိုတုန္႔ၿပန္ေသာအားၿဖင္႔ဟြမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္း နိုင္ငံသားသစ္ခန္းမကိုတတိယအဆင္႔သတိေပးမႈမေၿဖေလ်ာ႔မခ်င္းေခတၱပိတ္ထား မည္၊ဖြင္႔ခ်ိန္ကိုသီးၿခားထပ္မံေၾကၿငာမည္။ 

2.ဟြမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ခန္းမဘာသာၿပန္အတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကိုတစ္ၿပိ ုင္နက္တည္းဆိုင္းငံ႔လုိက္သည္။

အဆင္မေၿပမႈအတြက္ ေက်းဇူးၿပ ုၿပီးခြင္႔လႊတ္ပါ!

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-06-28