အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေၾကၿငာခ်က္:11/2မွစတင္၍စစ္လင္နွင္႔ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ခန္းမမ်ားအား ပိတ္ထားၿခင္းကိုၿပန္ဖြင္႔ရန္အစီအစဥ္ (11-1)

1.အၿပည္႔အဝဖြင္႔သည္။
2.ေနရာအသုံၿပ ုမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား:
(1)အေၿခခံအားၿဖင္႔မတ္စ္ခ္ကိုအခ်ိန္တို္င္းတပ္ထားသင္႔သည္။
(2)အားကစား၊သီခ်င္းဆိုၿခင္း၊တစ္ဦးတည္း(သုိ႔မဟုတ္အဖြဲ႔လိုက္ဓါတ္ပံုရိုက္ၿခင္း)နွင္႔အစား အေသာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္မတ္စ္ခ္တပ္ရန္မလိုပါ၊သင္႔တြင္သက္ဆုိင္ရာေရာဂါလကၡဏာမ်ားရိွပါက(သုိ႔)သတ္မွတ္မထားေသာသူမ်ားနွင္႔လူမႈဆက္ဆံေရးအကြာအေဝးကို မထိန္းသိမ္းနုိင္ပါကမတ္စ္ခ္တပ္ထားသင္႔သည္။ 
(3)စုရံုးလႈပ္ရွားမႈလူဦးေရကန္႔သတ္ခ်က္၊အမ်ားပိုင္ေနရာမ်ားတြင္လူစီးဆင္းမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ ၿခင္း(စုစုေပါင္းဦးေရထိန္းခ်ဳပ္မႈ)ကိုပယ္ဖ်က္သည္။
(4)အဝင္အထြက္တစ္ခုတည္းၿဖင္႔ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။
(5)ခ်ိတ္ဆက္မႈစနစ္နွင္႔ဝန္ထမ္းစာရင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။
(6)ေလွ်ာက္ထားသူသည္ေနရာကိုအသံုးၿပ ုရန္အတြက္ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအမံမ်ား၏စစ္ေဆးေရးစာရင္းကိုတင္ၿပရမည္။
(7)လႈပ္ရွားမႈမတိုင္မီနွင္႔ၿပီးေနာက္တစ္ကိုယ္ရည္လက္မ်ားကိုေဆးေၾကာသန္႔စင္ပါ။
(8)သီခ်င္းဆိုသင္တန္းသည္လႈပ္ရွားမႈမတိုင္မီနွင္႔ၿပီးေနာက္မိုက္ခရိုဖုန္းကိုပိုးသတ္ရမည္။
(9)အၿခားေသာဗဟိုနွင္႔ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား
(10)သက္ဆုိင္ရာကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုေဖာက္ဖ်က္ပါကအသံုးၿပ ုမႈကိုခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႕ရန္ု၊ခြင္႔ၿပ ုထားသည္႔သံုးစြဲမႈကိုရုပ္သိမ္းရန္၊လိုအပ္ပါကဥပေဒ နွင္႔အညီကိုင္တြယ္ေၿဖရွင္းရန္သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားအားအေၾကာင္းၾကားပါ။

မွတ္ခ်က္:သက္ဆုိင္ရာကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားသည္ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေတာ္ အစိုးရနွင္႔ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈဌာနမွထုတ္ၿပန္ထားေသာကူးစက္ေရာဂါၾကိ ု တင္ကာကြယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားၿပန္လည္ၿပင္ဆင္မႈနွင္႔အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္၊ေနရာမ်ားပိတ္ၿခင္း(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုေခတၱဆိုင္းင႔ံထားမည္ၿဖစ္သည္၊ေက်းဇူးၿပ ု၍တည္ေနရာနွင္႔ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ေၾကညာထားေသာအခ်ိန္နွင္႔ တေၿပးညီစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုဂရုၿပ ုပါ။အဆင္မေၿပမႈမ်ားအတြက္ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-11-15