အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

113ခုနွစ္ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရဆက္စပ္ဗ်ဴရိုေႏြရာသီမိဘ-ကေလးအခမဲ႔လႈပ္ရွားမႈမ်ားစာရင္း(6-8)

လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္းအရာ(အနုပညာနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈေဖ်ာ္ေၿဖပြဲမ်ား၊လက္မႈအေတြ႔အၾကံ ု၊ ရုပ္ပံုစာအုပ္မ်ားနွင္႔ရုပ္ရွင္မ်ား၊အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊သင္တန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊အေတြ႔အ ၾကံ ုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ေပ်ာ္ရႊင္စရာၿပိ ုင္ပြဲမ်ား၊ေဟာေၿပာပြဲမ်ားနွင္႔စုေပါင္းပညာေရး)အလိုက္ လႈပ္ရွားမႈအမ်ိဳးအစားကိုးခုခြဲၿခားသတ္မွတ္ထားၿပီးေနထိုင္သူသစ္မ်ားပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္။

 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-07-02