အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္ဝန္ေဆာင္မႈနွင္႔စစ္လင္လမ္းေလွ်ာက္ဧည္႔လမ္းညႊန္လႈပ္ရွားမႈ (5-4)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔စစ္လင္ခရိုင္ရံုးသည္112ခုနွစ္「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္ဝန္ေဆာင္မႈနွင္႔စစ္လင္ လမ္းေလွ်ာက္ဧည္႔လမ္းညႊန္လႈပ္ရွားမႈ」ကို112ခုနွစ္5လ27ရက္တြင္က်င္းပမည္၊အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ https://sldo.gov.taipei/  /ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္ဇုန္သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည္႔ရႈပါ(သို႔)ဖုန္း(02)2882-6200လိုင္းခြဲ6501မစၥခ်ိန္သို႔ေခၚဆုိပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-05-12