အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေပထိုခရိုင္ရံုး-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္လက္လုပ္ လက္ေတြ႔သံုးပစၥည္းမ်ား (8-22)

ေပထုိခရိုင္ရံုးမွေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္သင္တန္းမ်ားဖြင္႔လွစ္-ေထာင္႔ဇီဝေၿမေစးသိုေလွာင္မႈေသတၱာ

◈သင္တန္းအခ်ိန္:9/26(အဂၤါ)10:00~17:00

◈သင္တန္းတည္ေနရာ: ေပထုိၿပည္သူ႔ခန္းမ(ေပထိုခရိုင္၊က်ံဳးစန္းလမ္း၊အမွတ္ 5-7)

◈အေသးစိတ္ၾကည္႔ရႈရန္:https://btdo.gov.taipei/ ရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္ သူသစ္က႑(သုိ႔)ေမးၿမန္းရန္ဖုန္း:2891-2105 လိုင္းခြဲ 276 မစၥတာခ်ံဳး 

ဒီသင္တန္းမွာလက္ေတြ႔အသံုးခ်ပစၥည္းေလးမ်ားပါဝင္ပါသည္။

ထို႔အၿပင္ခံတြင္းသန္႔ရွင္းမႈဆုိင္ရာအသိပညာမ်ားမွ်ေဝၿခင္းလည္းပါရိွသည္။

လႈပ္ရွားမႈသည္အခမဲ႔ၿဖစ္ၿပီးေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားပါဝင္ရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-09-01