အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

111ခုနွစ္ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဗ်ဴရိုနွင္႔ထိုင္ေပသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရး ေကာလိပ္တို႔မွ「ၿပ ုစုေစာင္႔ေရွာက္သူ-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္အထူးတန္းခြဲ」ကိုပူးေပါင္း က်င္းပခဲ႔သည္၊ ေၿပးစုိ႔ေနာ္ ~ ပါဝင္ဖို႔အားလံုးကိုၾကိ ုဆိုပါတယ္!!! (5-1)

111ခုနွစ္ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဗ်ဴရိုနွင္႔ထိုင္ေပသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာဖံြ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးေကာလိပ္မွ 111ခုနွစ္7လ7ရက္မွ7လ25ရက္၊တနလၤာမွေသာၾကာေန႔တိုင္းနံနက္8နာရီ30မွ17နာရီ05မိနစ္ထိ『ၿပ ုစုေစာင္႔ေရွာက္သူ-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္အထူးတန္းခြဲ』က်င္းပမည္ၿဖစ္ပါသည္၊ ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားတက္ၾကြစြာစာရင္းသြင္းရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္၊အေသး စိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ဝင္ခြင္႔လမ္းညႊန္ကိုဖတ္ရႈပါ။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-05-06