အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

​ဤၿမိ ူ႕မွမွတ္ပံုတင္ၿခင္းမၿပ ုမီေနထိုင္သူသစ္မ်ားအထူးအေၿခအေနမ်ားနွင္႔ၾကံ ုေတြ႕႔ ရပါကထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ၏လူမႈေရးဆိုင္ရာဌာနသို႔အေရးေပၚလူေနမႈအကူအညီအတြက္ ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။ (7-1)

ၿပင္းထန္သည္႔အထူးကူးစက္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ (COVID-19) ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင္႔ေန ထိုင္သူသစ္မိသားစုမ်ားသည္မွတ္ပံုတင္ၿခင္းမၿပ ုမီအခက္အခဲမ်ားၾကံ ုေတြ႕ၾကရသည္၊မွတ္ပံုတင္ၿခင္းမၿပ ုမီေနထိုင္သူသစ္မ်ားသည္အထူးအေၿခအေနမ်ားတြင္မိသားစု၏ဝင္ေငြသတ္မွတ္ခ်က္နွင္႔ကိုက္ညီၿပီးသံုးလတြင္းေနထိုင္မႈဘဝၾကီးမားေသာအေၿပာင္းအလဲေၾကာင္႔ေငြ ေၾကးအခက္အခဲရိွသည္ဟုသတ္မွတ္ခံရသူမ်ား၊ထို႔အၿပင္ၾကီးမားေသာေၿပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာတာဝန္ယူမႈ၊ေၾကြးၿမီနွင္႔မိမိဆႏၵအေလ်ာက္အလုပ္လက္မဲ႔ၿဖစ္ၿခင္းစသည္႔အေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ားေၾကာင္႔မဟုတ္ပါ၊ဤၿမိ ု႔တြင္မွတ္ပံုတင္ၿခင္းမၿပ ုမီေနထိုင္သူသစ္မ်ား သည္ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရလူမႈေရးဌာနမွတဆင္႔အေရးေပၚလူေနမႈအေထာက္အပံ႔ကိုေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။ 


အေသးစိတ္ေလွ်ာက္လႊာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင္႔သက္ဆိုင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေက်းဇူးၿပ ု၍ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရလူမႈးေရးဆိုင္ရာဌာန「အထူးအေၿခအေနမ်ားတြင္ မိသားစုအေထာက္အပံ႔」တြင္ေမးၿမန္းပါ  

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း:1999(ၿပင္ပခရိုင္ၿမိ ု႔ 02-27208889) လိုင္းခြဲ 6969 မစၥခ်ိန္

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-07-06