အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

​ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာတြင္အခမဲ႔အြန္လိုင္း ဥပေဒအၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈ!(7-5)

1.ရက္ခ်ိန္းစနစ္ကိုက်င္႔သံုးၿပီး၊ဥပေဒေရးရာညွိနိႈင္းမႈၿပ ုလုပ္ရန္တိုင္ပင္သူနွစ္ဦး(သုိ႔)နွစ္ဦးထက္ပို၍လိုအပ္သည္၊ဥပေဒတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခ်ိန္သည္ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း 18:30-20:30။
2.ေက်းဇူးၿပ ု၍ခ်ိန္းဆိုခ်က္ကို အဂၤါေန႔မြန္းတည္႔ 12:00 မတိုင္မီေနာက္ဆံုးထားပါ၊အခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္ပါကရက္ခ်ိန္းကိုေနာက္ဗုဒၶဟူးေန႔သုိ႔ေၿပာင္းမည္။
3. Lineအစည္းအေဝးခန္းတြင္အြန္လိုင္းဗီဒီယိုၿပ ုလုပ္သည္၊ရက္ခ်ိန္းယူသည္႔အခါေရႊ႔ေၿပာင္း နိုင္ငံသားသစ္မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာLineတြင္ပါဝင္ရန္လိုအပ္သည္။
4.ရက္ခ်ိန္းယူသူတိုင္းအတြက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခ်ိန္သည္အစည္းအေဝးခန္းထဲသုိ႔ဝင္ခ်ိန္မွစ၍ မိနစ္30ၿဖစ္သည္။

ရက္ခ်ိန္းယူရန္ဖုန္း;02-2558-0133

*ၾကိ ုတင္သတိေပးခ်က္မ်ား:
1.အြန္လိုင္းနည္းစနစ္ေၾကာင္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာသည္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈၿပ ုလုပ္ေနစဥ္အတြင္းဗီဒီယိုစခရင္တစ္ခုလံုးကိုရိုက္ကူးလိမ္႔မည္၊စခရင္ရိုက္ကူးသည္မ်ားကိုဥပေဒဆုိင္ရာေဆြးေႏြးမႈသက္ေသအၿဖစ္သံုးၿပီးၿပင္ပတြင္အသံုးမၿပ ုပါ။ 
2. အြန္လိုင္းတိုင္ပင္သူမ်ားသည္စိတ္ေက်နပ္မႈေမးခြန္းပံုစံၿဖည္႔ဖို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လို အပ္သည္။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-07-23