အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

က်ံဳးက်ိန္႔ခရိုင္ရံုး-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားမန္ထိုအရသာရိွေသာအစားအစာစြန္႔ဦး တီထြင္သူဟင္းခ်က္သင္တန္း (5-8)

ထုိင္ေပၿမိ ု႔က်ံဳးက်ိန္႔ခရိုင္ရံုး၏「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားမန္ထိုအရသာရိွေသာအစားအစာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူဟင္းခ်က္သင္တန္း」ကို112ခုနွစ္7လ11ရက္မွ8လ11ရက္ထိ၊အဂၤါ၊ေသာၾကာ နံနက္9နာရီ30မိနစ္မွ12နာရီ30မိနစ္ထိက်င္းပမည္၊စုစုေပါင္းသင္တန္း10ခ်ိန္၊နာရီ30၊သင္တန္းေနရာမွာထိုင္ေပၿမိ ု႔ခုိင္နန္အထက္တန္းေက်ာင္းစသည္႔ေက်ာင္းခ်က္ၿပ ုတ္စာသင္ခန္း(ထိုင္ေပ ၿမိ ု႔၊က်ံဳးက်ိန္႔ခရိုင္၊က်ီနန္လမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္6)တြင္သင္တန္းဖြင္႔မည္။အေသးစိတ္အတြက္ က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္ရံုးေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ဇုန္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သုိ႔ဝင္ေရာက္ၾကည္႔ရႈပါ(သုိ႔) ဖုန္း: (02)2341-6721လိုင္းခြဲ 317 မစၥက်န္းသို႔ေခၚဆိုပါ၊ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားမွတ္ပံုတင္ရန္ ၾကိ ုဆိုပါသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-05-22