အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေၾကၿငာခ်က္:ဝမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ခန္းမသည္ပိတ္ရက္ကို110ခုနွစ္ 6လ28ရက္ထိတိုးၿမွင္႔သည္(ခန္းမပိတ္ရက္ကိုကပ္ေရာဂါအေၿခအေနနွင္႔အညီေၿပာင္းလဲ မည္)(6-2)

1. ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါညႊန္ၾကားေရးစင္တာမွထုတ္ၿပန္ေသာေၾကၿငာခ်က္အရေရာဂါသတိေပးခ်က္တတိယအဆင္႔ကို110ခုနွစ္6လ28ရက္ထိတိုးၿမွင္႔သည္၊ဝမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ခန္းမကိုလည္းတတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ရုပ္သိမ္းသည္႔အခ်ိန္ထိယာယီပိတ္ထားမည္၊ဖြင္႔မည္အခ်ိန္ကိုသီးၿခားထပ္မံေၾကညာမည္။
2. ဝမ္႔ဟြာနွင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ခန္းမစကားၿပန္အတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကိုတစ္ၿပိုင္နက္တည္းဆုိင္းငံ႔လိုက္သည္။
 
အဆင္မေၿပမႈအတြက္ေက်းဇူးၿပုၿပီးခြင္႔လႊတ္ပါ!

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-06-08