အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

​「ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရလူမႈေရးဌာနမွမွတ္ပံုတင္ၿခင္းမၿပ ုမီေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္ လူမႈကူညီေထာက္ပံ႔ေရးအစီအစဥ္」၏စတုတၳအခ်က္ၿပင္ဆင္ခ်က္ (6-3)

 
ထုိင္ေပၿမိ ု႔လူမႈေရးဆိုင္ရာဌာနမွအစီအစဥ္၏စတုတၳၿပဌာန္းခ်က္ကိုၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ခဲ႔ သည္၊အရည္အခ်င္းၿပည္႔မီသူမ်ားသည္လူမႈေရးဌာနသုိ႔ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။
 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-06-25