အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရင္းနီွးမႈအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ-အေတြ႔အၾကံ ုမရိွေသးေသာမိဘမ်ားအတြက္အြန္လုိင္းသင္တန္းမ်ား (5-16)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးနွင္႔မိသားစုပညာေရးစင္တာသည္「ရင္းနွီးမႈအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ:ခ်စ္ေသာလက္တြဲေဖာ္မ်ား、ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမိဘအုပ္ထိန္းမႈ!」အခမဲ႔သင္တန္းကိုပံ႔ပိုးေပး ထားသည္၊ေက်းဇူးၿပ ု၍အြန္လို္င္းတြင္ၾကည္႔ရႈပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-05-31