အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ဂုဏ္ယူဖြယ္ေမေမ ~အေမမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္လႈပ္ရွားမႈ (4-15)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာအေမမ်ားေန႔လႈပ္ရွားမႈ 

  • အခ်ိန္:112ခုနွစ္ 5 လ 13 ရက္,စေနေန႔လည္ 1နာရီခြဲမွ5နာရီ။
  • တည္ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊

တထံုခရိုင္၊သီဟြလမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္7)

  • လႈပ္ရွားမႈရည္ရြယ္သူ:ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မိသားစုနွင္႔သာမန္မိသားစု၊မိဘကေလး

အတူပါဝင္ရန္လိုအပ္သည္။

  • မွတ္ပံုတင္ၿခင္းေမးၿမန္းရန္:အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း( https://forms.gle/mte2gtb8eVEmB6Xt9 )၊လူ30ဦးၿပည္႔သည္ထိသာလက္ခံမည္။
  • ေမးၿမန္းရန္ဖုန္း:(02)2558-0133 လိုင္းခြဲ 14 လွ်ံဳလူမႈဝန္ထမ္း、လိုင္းခြဲ 17ခ်ံဳးလူမႈဝန္ထမ္း

 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-04-27