အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရင္းနွီးမႈအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ-အိမ္ေထာင္ေရးသင္တန္း (5-1)

5လ28ရက္ေန႔တြင္ထိုင္ေပလူငယ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးနွင္႔မိသားးစုပညာေရးစင္တာမွက်င္းပၿပ ုလုပ္ေသာ「ရင္းနွီးမႈအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ-အိမ္ေထာင္ေရးသင္တန္း」တြင္အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအား၎ တို႔၏အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ဝင္ေရာက္ကူညီနိုင္ေစရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္။!သင္႔အိမ္ေထာင္ေရးကို နားေထာင္ၿခင္း၊ဆက္သြယ္ၿခင္းနွင္႔စီမံခန္႔ခြဲနည္းကိုေလ႔လာပါ၊ေက်းဇူးၿပ ု၍အြန္လုိင္းတြင္စာရင္း

သြင္းပါ( https://reurl.cc/klAv9K )။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-05-09