အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

စစ္လင္ခရိုင္ရံုး-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ရစ္သန္အကေယာဂသင္တန္း(5-6)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔စစ္လင္ခရိုင္ရံုးသည္112ခုနွစ္「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္ရစ္သန္အကသင္တန္း」ကို112ခုႏွစ္5လ23ရက္နွင္႔5လ24ရက္တြင္က်င္းပမည္၊အေသးစိတ္သိရိွလိုပါကဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္

 https://sldo.gov.taipei/ /ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္ဇုန္သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည္႔ရႈပါ(သို႔)ဖုန္း(02)2882-6200လိုင္းခြဲ6501မစၥခ်ိန္သို႔ေခၚဆုိပါ။


 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-05-12