အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရင္းနွီးမႈအလုပ္ရံု-ရင္းနွီးေသာအနိွပ္ (8-16)

ထိုင္ေပလူငယ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးနွင္႔မိသားစုပညာေရးစင္တာအခမဲ႔သင္တန္းမ်ားက်င္းပမည္။ 

✅ အခ်ိန္:9/16(စေန)10:00~17:00

✅ တည္ေနရာ:လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးနွင္႔မိသားစုပညာေရးစင္တာအကအခန္း2 (ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္၊ရိန္အိုက္လမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္17၊4ထပ္)

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၿပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈၿဖင္႔ေပါ႔ပါးသက္သာေသာနည္းလမ္းမ်ား။

အၿပန္အလွန္ရင္းနွီးမႈကိုၿမွင္႔တင္ပါ။

ဇနီးေမာင္နွံ(သို႔)ရင္းနွီးေသာလက္တြဲေဖာ္မ်ားကိုၾကိ ုဆိုပါသည္။

အြန္လိုင္းစာရင္းသြင္းရန္ https://ydfe.gov.taipei/ (သို႔)ဖုန္း:23514078 လိုင္းခြဲ 1612 သို႔ေခၚဆိုပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-08-22