အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

​ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေၿမာက္ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္မ်ားအတြက္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးစခန္းရိွ 7/22ရုပ္ပံုစာအုပ္အိမ္အြန္လိုင္းသင္တန္း!(7-3)

စိတ္ကူးမ်ားကိုလူတိုင္းနွင္႔ရုပ္ပံုစာအုပ္မ်ားမွတဆင္႔အသံုးၿပ ုၿပီးအာရံုငါးပါးကိုဖြင္႔ၿပီးဘဝရိွအသံမ်ားကိုေလ႔လာမည္!

အခ်ိန္:07/22(ၾကာသပေတး) 10:00-11:00
ဖုန္း:2504-0399#32 က်န္းလူမႈေရးလုပ္သား
(ဤလုပ္ေဆာင္မႈကို Microsoft Teams ပံုစံၿဖင္႔လုပ္ေဆာင္သည္၊သင္တန္းလင္႔ခ္ကိုမွတ္ပံု တင္ၿခင္းနွင္႔အေၾကာင္းၾကားသည္႔အခ်ိန္တြင္ေပးမည္၊ဤလုပ္ေဆာင္မႈေၿမာက္ပိုင္းခရိုင္ (က်ံဳးစန္း၊စစ္လင္၊ေပထိုခရိုင္)ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္မ်ားဦးစားေပးဝင္ခြင္႔ၿပ ုမည္!)

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-07-20