အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

112ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္အလုပ္သမားမ်ား၏မိခင္ဘာသာစကားရုပ္ပံုစာအုပ္ဖန္တီးမႈၿမွင္႔တင္ေရးစီမံကိန္း (4-18)

112ခုနွစ္5လ20ရက္မွ7လ2ရက္ထိထုိင္ေပ၊ရွင္းေပ၊ေထာင္ရြမ္၊ရွင္းက်ဴေဒသအသီးသီးတြင္တန္းခြဲတစ္ခုဖြင႔္လွစ္မည္ၿဖစ္ပါသည္;အတန္းတစ္ခုစီတြင္သင္တန္းသား20ေခၚယူ၍သင္ တန္းကာလမွာစုစုေပါင္းနာရီ30ၿဖစ္သည္၊သင္တန္းသားလက္ရာ12ခုကိုေရြးခ်ယ္ၿပီးဆုခ်ီး

ၿမွင္႔မည္ၿဖစ္သည္။သင္တန္းအခ်က္အလက္နွင္႔စာေစာင္အေသးစိတ္ကိုဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္(https://reurl.cc/MR9QxX)နွင္႔မွတ္ပံုတင္စာမ်က္နွာ(https://reurl.cc/klqEyx

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-05-03