အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိုင္ေပၿမိ ု႔ၿပည္သူ႔ရန္ပံုေငြအိမ္သံုးအၿမန္စစ္ေဆးအသံုးၿပ ုၿခင္းအစီအစဥ္ (6-4)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရသည္ယေန႔8ရက္ေန႔မွစ၍အိမ္သံုးအၿမန္စစ္ေဆးအခမဲ႔အသံုးၿပ ုရန္အစီအစဥ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္၊ထိုင္ေပၿမိ ု႔က်န္းမာေရးဌာနက6လ7ရက္မွ8 ရက္အထိအေရးေပၚေဆးရံု19ရံုသုိ႔ၿပည္သူ႔ရန္ပံုေငြအိမ္သံုးအၿမန္စစ္ေဆးမ်ားကိုဆက္တိုက္ၿဖန္႔ေဝခဲ႔ေၾကာင္းေၿပာၾကားခဲ႔သည္(ထိုင္တေဆးရံု၊ထိုင္ေပလံုက်ံဳ၊စန္းကၽြင္းက်ံဳေဆးရံု၊စန္းကၽြင္းက်ံဳစုန္းစန္းဌာနခြဲ၊ဝမ္႔ဖန္းေဆးရံု၊မာက်ဲေဆးရံု၊ရွင္းကြမ္းေဆးရံု၊ထုိင္ေပေဆးဘက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္တြဲဖက္ေဆးရံု၊ေကာ္ထိုက္အေထြေထြေဆးရံု၊က်ိန္းရွင္းေဆးရံု၊ထုိင္ေပခ်န္ကိန္းေဆးရံု၊ထိုင္အန္းေဆးရံု၊ရွီးယြမ္ေဆးရံု၊ေပါရိန္ေဆးရံု၊ထိုင္ေပၿမိ ု႔လွ်န္ေဟာေဆးရံုရိန္အိုက္ေဆးရံုဧရိယာ၊က်ံဳးေရွာက္ေဆးရံုဧရိယာ၊ရန္မင္ေဆးရံုဧရိယာ၊က်ံဳးရွင္းေဆးရံုဧရိယာ၊ေဟာ္ဖ်င္သားဖြား နွင္႔ကေလးေဆးရံုဧရိယာ)နွင္႔သတ္မွတ္ထားေသာေဆးခန္း312ခု၊ဆရာဝန္မွCOVID-19 ေဆး ခန္းအေၿခအေနအကဲၿဖတ္ၿခင္း(သို႔)ခရီးသြားရာဇဝင္အကဲၿဖတ္ၿခင္း၊အစုအေဝးရာဇဝင္၊ထိေတြ႔မႈရာဇဝင္(သို႔)အႏ ၱရာယ္ၿမင္႔မားေသာအလုပ္အကိုင္ရာဇဝင္စသည္႔္စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ခ်က္ ၿပည္႔မီသူမ်ားအိမ္ေထာင္စုစာရင္းနွင္႔နုိင္ငံသားမခြဲၿခားဘဲမွတ္ပံုတင္ၿခင္း(သုိ႔)ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ၿခင္းမရိွဘဲထုတ္ေပးနုိင္သည္၊လာယူသည္႔အခါအခ်က္အလက္ၿဖည္႔သြင္းရန္အတြက္အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္ Taipei Pass QRcode ကိုစကင္န္ဖတ္နိုင္သည္(ေက်းဇူးၿပ ု၍ Taipei Pass ကိုၾကိ ုတင္ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ပါ)။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-06-13