အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

​လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွက်င္းပမည္႔「ေနထုိင္သူသစ္ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုစြမ္းရည္ မြမ္းမံသင္တန္း」ကို 110ခုနွစ္8လမွ 111ခုနွစ္1လသုိ႔ေရႊ႔ဆိုင္းမည္ (6-4)

 COVID-19ကပ္ေရာဂါ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုတုန္႔ၿပန္ေသာအားၿဖင္႔လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ「ေနထုိင္သူသစ္ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုစြမ္းရည္မြမ္းမံမႈအစီအစဥ္」ကိုမူလ 110ခုနွစ္ 8လမွ 111ခုနွစ္1လသုိ႔ေရႊ႔ဆိုင္းလိုက္သည္။
 
ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုစြမ္းရည္ရိွပို႔ခ်သူမ်ားအတြက္လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ110ခုနွစ္8လမွ 111ခုနွစ္1လထိေၿမာက္၊အလယ္၊ေတာင္၊အေရွ႔စသည္႔ခရိုင္4ခုတြင္ေနထိုင္သူသစ္ ယဥ္ ေက်းမႈေပါင္းစံုစြမ္းရည္မြမ္းမံသင္တန္း(အေၿခခံနွင္႔အဆင္႔ၿမင္႔သင္တန္းမ်ားအတြက္သင္ တန္း4ခုစီ၊စုစုေပါင္း8ၾကိမ္)ကိုက်င္႔ယီတကၠသိုလ္အားအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရန္အပ္နွင္းခဲ႔ သည္၊သင္တန္းတစ္ခုစီတြင္ေက်ာင္းသား40ဦးတက္ေရာက္ရန္ခန္႔မွန္းထားသည္၊ေနထိုင္သူသစ္နွင္႔သားသမီးမ်ားစာရင္းသြင္းရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္။!
 
စံုစမ္းေမးၿမန္းရန္ဖုန္း:(04)2632-8001 လုိင္းခြဲ 11911,က်င္႔ယီတကၠသိုလ္မစၥခ်ိန္

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-06-25