အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈဌာန-ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္သမားဥပေဒပါၾကီးမားေသာ ၿဖည္႔စြက္ခ်က္(6-6)

ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို7လ16ရက္(အဂၤါ) 9:00မွ12:30ထိ၊ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ဝမ္႔ ဟြာခရိုင္၊မုန္႔က်ာတေတာက္၊အမွတ္101၊6ထပ္တြင္က်င္းပမည္၊အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဖုန္း:23085231 လိုင္းခြဲ 703 မစၥက်န္း、လိုင္းခြဲ 712 မစၥရန္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-06-28