အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္ေရႊ႔ဆိုင္းလုိက္ၿပီ!ထိုင္ေပၿမိ ု႔ဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးေကာလိပ္နွင္႔ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဌာနမွ 7/12-10/29 ပူးေပါင္းက်င္းပသည္႔「ကေလးသူငယ္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ၿခင္းနွင္႔မီးတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈဝန္ထမ္းမ်ား -ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္အထူးသင္တန္း」(6-1)

 
ကပ္ေရာဂါကိုတုန္႔ၿပန္ေသာအားၿဖင္႔မွတ္ပံုတင္သည္႔အခ်ိန္ကို6လ30ရက္ေရႊ႔ဆိုင္းလုိက္ၿပီး ဝင္ခြင္႔အမည္စာရင္းေၾကၿငာမည္႔အခ်ိန္ကို7လ2ရက္သို႔ေရႊ႔ဆိုင္းလိုက္သည္။!
 
ေမြးကင္းစကေလး၊ေမြးဖြားၿပီးေနာက္မိခင္နွင္႔ကေလးေစာင္႔ေရွာက္မႈစသည္တို႔ကိုေလ႔လာ ရန္ၿဖစ္သည္၊သင္တန္းၿပီးေနာက္လက္မွတ္ရရိွရန္ကူညီမည္၊စိတ္ဝင္စားေသာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္မ်ားတက္ေရာက္ရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။!
 
သင္တန္းခ်ိန္:110/7/12-8/30、 9/17、9/29、10/1-10/29,တနလၤာ၊ဗုဒၶဟူး၊ေသာၾကာ ေန႔တိုင္း,09:10-16:10
သင္တန္းတည္ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးေကာလိပ္(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊စစ္လင္ခရိုင္၊စစ္တုန္းလမ္း၊ အမွတ္301)
ေက်ာင္းအပ္ရန္ရည္ရြယ္သူ:ထိုင္ေပတြင္အိမ္ေထာင္စုမွတ္ပံုတင္ထားေသာ(သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္ေနထိုင္ခြင္႔လိပ္စာ)ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အသက္20 ၿပည္႔ၿပီးတရုတ္စာအေၿခခံကၽြမ္းက်င္မႈရိွသူမ်ားဦးစားေပးၿဖစ္သည္၊ထို႔အၿပင္ေအဂ်င္စီသည္သင္တန္းသားမ်ားနွင္႔မွတ္ပံုတင္အေၿခအေနကိုညိွနိႈင္းေၿပာင္းလဲပိုင္ခြင္႔ရိွသည္။
သင္တန္းသားဦးေရ:25 ဦး
မွတ္ပံုတင္ဝက္ဘ္ဆိုက္:https://reurl.cc/2b9q0v
မွတ္ပံုတင္ရက္စြဲ:ယခုမွစ၍ 110 ခုနွစ္ 6 လ 30 ရက္ (ဗုဒၶဟူး) မြန္းလြဲ5နာရီထိ။
ဝင္ခြင္႔အမည္စာရင္းေၾကၿငာသည္႔ရက္စြဲ:110 ခုနွစ္ 7 လ 2 ရက္ (ေသာၾကာ)
 
*သတိၿပ ုရမည္႔အခ်က္မ်ား:
1.အြန္လုိင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း(သင္တန္းပထမေန႔တြင္1လက္မဓါတ္ပံု1ပံုနွင္႔မွတ္ပံုတင္(သုိ႔)ေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္မူရင္းကိုစစ္ေဆးရန္ယူေဆာင္လာရမည္);အကယ္၍ေလွ်ာက္ထားသူ အေရအတြက္25ဦးေက်ာ္လြန္ပါကမဲၿဖင္႔ဆံုးၿဖတ္မည္။
2.သင္တန္းၿပီးေနာက္ကေလးေစာင္႔ေရွာက္သူမ်ားအတြက္အဆင္႔ၿမင္႔နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးၿခင္းတြင္တက္ေရာက္ရန္လမ္းညႊန္ေပးမည္၊110ခုနွစ္တတိယၾကိမ္ခ်က္ခ်င္းစစ္ ေဆးခ်က္ခ်င္းအကဲၿဖတ္ခ်က္ခ်င္းလက္မွတ္ထုတ္ေပး(ခန္႔မွန္းေၿခအားၿဖင္႔11လ)ကိုပါဝင္ ရန္အကူအညီၿပ ုမည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔သည္၊ကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးၿခင္းတြင္ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ၿဖင္႔ပါ ဝင္ရမည္။
3.သင္တန္းကာလတြင္းသင္တန္းသားမ်ားအစားအစာကိုကိုယ္ပုိင္ေၿဖရွင္းရမည္၊ေန႔လည္ စာမေထာက္ပံ႔ပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-06-09