အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အမ်ိဳးသားလိမ္လည္မႈကာကြယ္ေရး အနုပညာအသံ (5-2)

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကိစၥရပ္နွင္႔ပတ္သက္ၿပီးၿပည္သူေတြၾကားပဲ႔တင္ထပ္ေနေစဖို႔ အတြက္လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးမွာၿပည္သူေတြၾကားစည္းလံုးညီညြတ္သည္႔အေငြ႔အသက္

မ်ားဖန္တီးနုိင္ေစရန္၊ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္112ခုနွစ္5လ5ရက္14နာရီမွ16နာရီထိ「အမ်ိဳးသားလိမ္လည္မႈကာကြယ္ေရး အနုပညာအသံ」သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲနွင္႔ 「အမ်ိဳးသား လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔」ၿမွင္႔တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုတိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-05-09