အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

က်ံဳးစန္းခရိုင္ရံုး-ေသးငယ္ေသာဖန္တီးမႈသားေရလက္မႈပညာသင္တန္း(6-2)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔က်ံဳးစန္းခရိုင္ရံုး113ခုနွစ္ေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္『ေသးငယ္ေသာဖန္တီးမႈ သားေရလက္မႈပညာသင္တန္း』ကို6လ17ရက္ေန႔တြင္စတင္စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ပါၿပီ!သင္ တန္းကို7လ18ရက္မွ7လ25ရက္ထိက်ံဳးစန္းခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစင္တာခန္းမတြင္က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည္၊ထို႔အၿပင္မိဘ-ကေလးယဥ္ေက်းမႈက်န္းမာေရးဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားလည္းရိွ ပါသည္၊အေသးစိတ္သိရိွလိုပါကဤခရိုင္ရံုးဝက္ဘ္ဆိုဒ္(သုိ႔)ဖုန္း25031369လိုင္းခြဲ591မစၥဝမ္သို႔ေခၚဆိုပါ။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-06-26