အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

နိုင္ငံၿခားေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္《ထုိင္ဝမ္ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္း》ကို104ခုနွစ္12လကတည္းက အေရွ႔ေတာင္အာရွသံုးဘာသာၿဖင္႔နွစ္လတစ္ၾကိမ္ထုတ္ေဝခဲ႔သည္။ (6-6)

「နိုင္ငံသားသစ္ေပၚလစီ」ၿမွင္႔တင္ေရးနွင္႔ဗီယက္နမ္၊ထိုင္းနွင္႔အင္ဒိုနီးရွားစသည္႔အဓိက နုိင္ငံသံုးနိုင္ငံနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္မႈမ်ားအားေကာင္းလာေစရန္အတြက္နိုင္ငံၿခားေရးဝန္ၾကီး ဌာနမွ《ထုိင္ဝမ္ကြမ္းဟြာမဂၢဇင္း》(ေနာင္တြင္《ကြမ္းဟြာ》ဟုရည္ညႊန္းမည္)ကို104ခုနွစ္ 12လကတည္းကအေရွ႔ေတာင္အာရွသံုးဘာသာၿဖင္႔နွစ္လတစ္ၾကိမ္ထုတ္ေဝခဲ႔သည္၊ ထိုင္ဝမ္ ယဥ္ေက်းမႈကိုၿမွင္႔တင္ရန္နွင္႔နွစ္နိုင္ငံအၿပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးကိုနက္ရိႈင္းလာေစရန္အတြက္အေရးၾကီးေသာထုတ္ေဝမႈၿဖစ္သည္။

ဤစာေစာင္၏ဘာသာစကားဗားရွင္းတစ္ခုစီရိွအစီရင္ခံစာ၏အေၾကာင္းအရာမွာေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္:
 (一)「ဘံုေခါင္းစဥ္」၏ ေခါင္းစဥ္မွာ「ထိုင္ဝမ္သစ္သီးနွစ္သက္ဖြယ္」အပါအဝင္ 〈သစ္သီး တကယ္စားလို႔ေကာင္း─ထုိင္ဝမ္စြန္ပလြန္သီးယို、နာနတ္သီးမ်ားအားေကာင္း〉、〈မတူ ကြဲၿပားေသာ─ထုိင္ဝမ္သစ္သီးဝလံမ်ားကိုအသံုးခ်ၿခင္း〉、〈သစ္သီးၿဖင္႔ကမာၻကိုခ်ိတ္ဆက္ၿခင္း─ထိုင္ဝမ္တြင္အၿမစ္တြယ္ေနသည္႔သစ္သီးဝလံသစ္ပင္မ်ား〉、〈အသီးအနွံရွာေဖြသူ၏ ယံုၾကည္မႈ─လယ္သမားမ်ားနွင္႔စားသံုးသူမ်ားကိုခ်ိတ္ဆက္ၿခင္း〉ေဆာင္းပါ4ခု၊ ထိုင္ဝမ္ရိွ သစ္္သီးဝလံမ်ားေမြးၿမ ူစိုက္ပ်ိဳးအသံုးခ်ၿခင္းတို႔ကိုမိတ္ဆက္ၿခင္း၊ထိုင္ဝမ္ရိွကြဲၿပားၾကြယ္ဝေသာအသီးအနွံမ်ား၏အရသာမ်ားကိုၿပသခဲ႔သည္။
 (二)「ထိုင္ဝမ္ကိုနားလည္ၿခင္း」ယူနစ္:〈ကန္တူလီရိွေဂဟေဗဒဆိုင္ရာဥယ်ာဥ္─ဇာတ္ေၾကာင္းေၿပာသူကရံႈ႔စန္းေတာင္သို႔ဦးေဆာင္မည္〉 ဟူေသာနိဒါန္းတြင္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ ဆိုင္ရာေဆာင္းပါးမ်ားကိုအသားေပးမိတ္္ဆက္ၿခင္းၿဖင္႔အေရွ႔ေတာင္အာရွစာဖတ္သူမ်ားထံ မွ်ေဝနုိင္ရန္ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။
(三)「အေရွ႔ေတာင္အာရွအထူးပေရာဂ်က္」:〈တရုတ္ဒါရိုက္တာထုိင္ဝမ္အိမ္မက္မ်ား─ဟိုေဝ႔ထင္နွင္႔လီယံုေက်ာင္း၏နိုင္ငံၿဖတ္ေက်ာ္ေနထိုင္မႈဘဝ〉,ေဆာင္းပါးတြင္အရည္အခ်င္း ရိွေသာမေလးရွားဒါရိုက္တာဟိုေဝ႔ထင္နွင္႔ၿမန္မာဒါရိုက္တာလီယံုေက်ာင္းတို႔ကိုမိတ္ဆက္ေပးခဲ႔သည္၊ထိုင္ဝမ္တြင္ဖန္တီးမႈပတ္ဝန္းက်င္အားေပးမႈ၊၎တို႔၏လက္ရာမ်ားမွတဆင္႔နိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ထြန္းလင္းေတာက္ပလာသည္႔ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ပါ။

ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင္႔《ကြမ္းဟြာ》၏အီလက္ထရြန္နစ္ဂ်ာနယ္မ်ားကိုအြန္လိုင္းဖတ္ရႈရန္ အတြက္တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္(https://www. taiwan-panorama.com.tw)တြင္ဆက္တိုက္ တင္ၿပီးပါၿပီ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-06-20