အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

112ခုနွစ္「ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္အကိုင္ၿမွင္႔တင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္」၏ 「ေနထိုင္သူသစ္တတိယအၾကိမ္အလုပ္အကိုင္နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ」 (4-17)

ထိုင္ေပဝန္ေဆာင္မႈရံုးမွ112ခုနွစ္5လ25ရက္(ၾကာသပေတး)9နာရီမွ12နာရီ30မိနစ္ထိ၊အလုပ္

သမားစာသင္ခန္း(ထုိင္ေပၿမိ ု႔၊ဝမ္႔ဟြာခရိုင္၊မုန္႔က်ာတေတာက္၊အမွတ္101၊6ထပ္)တြင္ေနထိုင္

သူသစ္အလုပ္အကိုင္နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲကိုက်င္းပမည္၊ေနထိုင္သူသစ္မ်ားမွတ္ပံုတင္ရန္ၾကိ ုဆိုပါ

သည္၊အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက:ထိုင္ေပအလုပ္အကိုင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္(သို႔)ဖုန္း:23085231 

လိုင္းခြဲ703 မစၥက်န္း、လိုင္းခြဲ 712 မစၥရန္ကိုဆက္သြယ္ပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-05-02