အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ဝမ္႔ဟြာခရိုင္ရံုး-113ခုနွစ္ေနထိုင္သူသစ္ယဥ္ေက်းမႈအေတြ႔အၾကံ ု (5-11)

လႈပ္ရွားမႈရက္မ်ား:6/9、7/27、8/10

လႈပ္ရွားမႈအတြက္အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း(5/30စတင္) 

https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-05-21