အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေၾကညာခ်က္:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးကာလအတြင္းေနရာ အသီးသီးအသံုးၿပ ုရန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (110 ခုနွစ္ 9 လ) (9-6)

ၿပင္းထန္အထူးကူးစက္ေသာအဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ (COVID-19) ကိုတံု႔ၿပန္ေသာအားၿဖင္႔ ကူးစက္မႈအႏၱရာယ္ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ေအာက္ပါအစီအမံမ်ားၿဖင္႔ေသခ်ာစြာပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါ၊ဤေနရာကိုအသံုးၿပ ုေသာၿပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရးကိုထိန္းသိမ္းရန္ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္း မ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ခန္းမသည္သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရအသံုးၿပ ုမႈကိုခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္နွင္႔ခြင္႔ၿပ ုခ်က္ကိုၿပန္ရုပ္သိမ္းၿပီးလိုအပ္ပါကအာဏာပိုင္ေတြကို အေၾကာင္းၾကား၍ ဥပေဒနွင္႔အညီေၿဖရွင္းမည္။:
 
一、ဤခန္းမသည္လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္သည္၊ခြင္႔ၿပ ုေသာလူဦးေရ တြက္ခ်က္ပံုေသနည္း:1.5 မီတာ×1.5မီတာ=2.25စတုရန္းမီတာ/လူတစ္ဦး;စစ္လင္နွင္႔ ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမတို႔တြင္လူဦးေရအမ်ားဆံုးသည္ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္ သည္။:
(1) စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမ:201 အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာစုေဝး ေနထိုင္မႈ:5 ဦး、206 ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုဥယ်ာဥ္ 1:4 ဦး、207 ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုဥယ်ာဥ္ 2:7 ဦး ။
(2) ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမ:ပထမထပ္ရိွေပါ႔ပါးစာဧရိယာ:5 ဦး、တတိယထပ္ ရိွစာသင္ခန္း:10 ဦး、တတိယထပ္ရိွကြန္ပ်ဴတာစာသင္ခန္း:7 ဦး、စတုတၳထပ္ရိွခန္းမ (ဇတ္စင္ဧရိယာကိုနုတ္ပါ):13 ဦး。

အထက္ပါေနရာမ်ားအားဝင္/ထြက္ေပါက္တစ္ခုတည္းၿဖင္႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

二、ေက်းဇူးၿ့ပ ု၍လူမႈဆက္ဆံေရးအကြာအေဝး(1.5မီတာ)ကိုေသခ်ာထိန္းသိမ္းပါ၊မတ္စ္ခ္ ကိုအၿမဲတပ္ထားပါ၊စည္းမ်ဥ္းနွင္႔အညီမတ္စ္ခ္မတပ္ပါကစည္းမ်ဥ္းနွင္႔အညီထိုင္ဝမ္ေဒၚလာ3000မွ15000ထိဒဏ္ေငြခ်မွတ္လိမ္႔မည္။
三、အဖ်ားရိွပါက(ေရွ႔မ်က္နွာအပူခ်ိန္≧37.5°C)、အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာလကၡဏာ မ်ား(သို႔)ဝမ္းေလွ်ာလွ်င္ဝင္ေရာက္ၿခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ၿပီးတတ္နုိင္သမွ်အၿမန္ဆံုးေဆးကုသမႈခံယူပါ။
四、စားေသာက္ၿခင္းကိုတားၿမစ္ထားသည္။
五、ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးနွင္႔ကိုယ္ပိုင္က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈအားေကာင္းလာ ေစရန္ပြဲမစမီနွင္႔အၿပီးတြင္ကိုယ္႔လက္ကိုသန္႔စင္ပိုးသတ္ပါ။
六、သံုးစြဲသူမ်ားသည္လြတ္လပ္ေသာက်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနွင္႔သက္ဆိုင္ရာကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကိုလုိက္နာပါ။
七、ေလွ်ာက္ထားသူ(သို႔မဟုတ္ေလွ်ာက္ထားသူယူနစ္တာဝန္ခံ)သည္ေနရာဆက္သြယ္မႈ စနစ္မွတ္ပံုတင္ၿခင္းနွင္႔ဝန္ထမ္းစာရင္းစီမံခန္႔ခြဲၿခင္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္သင္႔သည္၊ စာရင္းကိုခန္းမဝန္ထမ္းထံသို႔လႊဲေၿပာင္းေပးၿပီး28ရက္အၾကာမွာစနစ္တက်ဖ်က္ဆီးရမည္။
八、သင္တန္းဆရာသည္ပထမအၾကိမ္ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး14ရက္ၿပည္႔ရမည္၊အကယ္၍ ပထမအၾကိမ္ကာကြယ္ေဆးထိုး14ရက္မၿပည္႔သူ(သုိ႔)မထိုးရေသးသူမ်ား၊ဦးဆံုးကမ္းလွမ္းမႈ(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈမရယူမီ3ရက္အတြင္းအၿမန္စစ္ေဆးၿခင္း(သို႔) PCR စစ္ေဆးမႈ အနုတ္ လကၡဏာလက္မွတ္ေပးသင္႔သည္။
မွတ္ခ်က္:သက္ဆိုင္ရာကူးစက္ေရာဂါနွိမ္နွင္းေရးအစီအမံမ်ားသည္ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေတာ္အစိုးရ နွင္႔ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈဌာနတုိ႔မွထုတ္ၿပန္ေသာကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္ကိုတၿပိ ုင္နက္တည္းၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ၿခင္း၊ခန္းမပိတ္ၿခင္း(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈခဏရပ္ၿခင္းတို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိမ္႔မည္။ေက်းဇူးၿပ ု၍ဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚတြင္အခ်ိန္နွင္႔တေၿပးညီ္ေၾကၿငာထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုဂရုၿပ ုပါ။အဆင္မေၿပမႈမ်ားအတြက္ေတာင္း ပန္ပါသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-09-15