အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔ေလ႔က်င္႔သူမ်ား၏လမ္းညႊန္မႈစီမံ ခန္႔ခြဲမႈအစီအမံအပိုဒ္8 ၿပင္ဆင္ၿခင္း (7-4)

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔ေလ႔က်င္႔သူမ်ား၏လမ္းညႊန္မႈစီမံ ခန္႔ခြဲမႈအစီအမံအပိုဒ္8    110ခုနွစ္6လ25ရက္တြင္အမိန္႔အမွတ္1100915372ကိုၿပင္ဆင္၍ထုတ္ၿပန္ေၾကၿငာခဲ႔သည္၊အကယ္၍ထုတ္ ၿပန္ေၾကၿငာခ်က္မ်ားကိုၿပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါကေက်းဇူးၿပ ုၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးစာေစာင္သတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ယက္မွေဒါင္းလုပ္ပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-07-23