အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

/001/Upload/486/relpic/62552/9037601/8ad1f26b-e2d2-498d-a1c8-b0ff91a58480.jpg

ဖိလစ္ပိုင္အၿပံ ုးမ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္သည္ဖိလစ္ပိုင္နုိင္ငံပါေခါေလာ႔တယ္(Bacolod)တြင္နွစ္စဥ္ က်င္းပၿမဲၿဖစ္သည္၊လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္မ်က္နွာဖံုးအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုတပ္ဆင္ၾကၿပီးပြဲေတာ္ပံုစံ အတူတကြလမ္းေပၚလွည္႔လည္ၾကသည္၊ဤမ်က္နွာဖံုးမ်ားတြင္တူညီေသာအရာတခုရိွသည္၊၎တို႔အားလံုးတြင္ၾကီးမားေသာအၿပံ ုးရိွသည္၊ပါေခါေလာ႔တယ္သည္「အၿပံ ုးၿမိ ု႔ေတာ္」၏ဂုဏ္ သတင္းလည္းရိွသည္။

မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္၏မူလအစမွာ1980ခုနွစ္တြင္「ဖိလစ္ပိုင္သၾကားပန္းကန္」ဟုလူသိမ်ားေသာ ပါေခါေလာ႔တယ္သည္သၾကားစက္မႈလုပ္ငန္း၏အၾကီးအက်ယ္စီးပြားပ်က္ကပ္ကိုရင္ဆိုင္ခဲ႔ရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္သေဘၤာပ်က္သြားၿပီးလူမႈေရးအေငြ႔အသက္မ်ားေႏွးေကြးသြားေသာေၾကာင္႔ ၿပည္သူမ်ားအားအားေပးရန္အတြက္ေဒသႏၱရအစိုးရမွဝမ္းနည္းမႈကင္းေဝေစရန္မ်က္နွာဖံုးပြဲ ေတာ္ကိုက်င္းပကာအခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညြတ္ေစရန္အၿပံ ုမ်က္နွာဖံုးမ်ားအသံုးၿပ ုသည္၊ လူတိုင္း၏မ်က္နွာဖံုးေပၚကအၿပံ ုးစြမ္းအားကိုကိုယ္တိုင္ရွာေဖြနုိင္ပါေစ။

2020ခုနွစ္တြင္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင္႔ကမာၻ႔စီးပြားေရးနွင္႔လူေနမႈဘဝ သည္ၾကီးမားေသာေၿပာင္းလဲမႈမ်ားၾကံ ုေတြ႔ခဲ႔ရသည္၊ထိုင္ဝမ္တြင္ကပ္ေရာဂါကိုေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေသာေၾကာင္႔ကပ္ေရာဂါဘဝအေပၚသက္ေရာက္မႈကိုၿပီးၿပည္႔စံုေသာကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားၿဖင္႔ေလွ်ာ႔ခ်နုိင္သည္၊ထိုင္ေပၿမိ ု႔တြင္2020ခုနွစ္မွစ၍ဖိလစ္ပိုင္မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္ကိုလည္းက်င္းပခဲ႔သည္၊နိုင္ငံအသီးသီးမွေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားနွင္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားမိတ္ေဆြမ်ားနွင္႔အတူအၿပံ ုးမ်က္နွာဖံုးမ်ားတပ္ဆင္ကာလမ္းေပၚလွည္႔လည္ရန္ၿမိ ု႔ေနၿပည္သူမိတ္ေဆြမ်ားအားဖိတ္ေခၚပါသည္။