အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ဗိုက္ကင္းပြဲေတာ္ကိုေလခဲ႔ရာေဝ႔ခဲ႔ေတာင္ဘက္Hafnarfjörðurဆိပ္ကမ္းၿမိ ု႔「ဗိုက္ကင္ရြာ」တြင္က်င္းပသည္။ဗိုက္ကင္းပြဲေတာ္အတြင္းဗိုက္ကင္းေခတ္၏အစားအေသာက္နွင္႔လက္မႈ ပစၥည္းမ်ားကိုၿမိ ု႔တြင္း၌ၿပသရံုသာမကဗိုက္ကင္းေခတ္ပင္လယ္ဓားၿပဝတ္စံုမ်ားဝတ္ဆင္ကာ ေခတ္ၿပိ ုင္ေတးဂီတကိုလည္းတီးခတ္ၾကမည္ၿဖစ္သည္၊ေခတ္ေဟာင္း「ရတနာ」အမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင္႔ ေလးနက္ေသာဗိုက္ကင္းကဲ႔သို႔「တိုက္ပြဲမ်ား」ဆင္ႏႊဲၿပီး၊ဗိုက္ကင္းတို႔၏ဓေလ႔ထံုးတမ္းမ်ားနွင္႔ ရိုးရာမ်ားကိုေတြ႔ၾကံ ုခံစားပါ။ဤအခမ္းအနားတြင္လူမ်ားသည္ေဒသတြင္းနွင္႔ဗိုက္ကင္းယဥ္ေက်းမႈကိုေတြ႔ၾကံ ုခံစားနုိင္ၿပီးေဒသခံမ်ားနွင္႔အၿပန္အလွန္ဆက္ဆံနုိင္ၿပီးဗိုက္ကင္းသေဘၤာမ်ားေပၚတြင္ဂိမ္းမ်ားနွင္႔ေဖ်ာ္ေၿဖပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္နုိင္ကာ၎သည္ေဒသဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈ နွင္႔ရိုးရာဓေလ႔မ်ားကိုေတြ႔ၾကံ ုခံစားရန္အခြင္႔အေရးေကာင္းတစ္ၿဖစ္သည္။