အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

9/2022 ေတာင္အာဖရိက/ရိုးရာပြဲေတာ္
ထုိင္ဝမ္တြင္၉လပိုင္း၏အေရးၾကီးဆံုးပြဲေတာ္မွာေဆာင္းဦးပြဲေတာ္ၿဖစ္သည္၊ရိုးရာလမုန္႔စားၿခင္း၊လၾကည္႔ၿခင္း(သို႔)မၾကာေသးမီနွစ္မ်ားအတြင္းလူၾကိ ုက္မ်ားေသာအသားကင္ၿခင္းပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ မိသားစုၿပန္လည္ဆံုဆည္းမႈအတြက္အေရးၾကီးပြဲေတာ္တစ္ခုၿဖစ္သည္။ကမာၻ႔တစ္ဘက္ၿခမ္းရိွ ေတာင္အာဖရိကတြင္၉လ၌အသားကင္ရိုးရာပြဲေတာ္တစ္ခုလည္းရိွသည္ကိုသင္သိပါသလား။
9လ24ရက္ေန႔ကိုေတာင္အာဖရိကအေမြအနွစ္ေန႔၊ခ်ကာပြဲေတာ္ဟုလည္းေခၚဆိုသည္မွာက်ဴလူဘုရင္ခ်ကာအားဂုဏ္ၿပ ုေသာအားလပ္ရက္ၿဖစ္ၿပီးေတာင္အာဖရိက၏မတူကြဲၿပားေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားနွင္႔ရိုးရာဓေလ႔မ်ားကိုက်င္းပသည္။အမ်ိဳးသားအားလပ္ရက္ၿဖစ္သည္႔အေမြအနွစ္ေန႔တြင္မိသားစုၿပန္လည္ဆံုဆည္းမႈနွင္႔အခ်ိဳ႔ေသာပြဲမ်ား အၿပင္မၾကာေသးမီနွစ္မ်ားအတြင္းလုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မွာ「အသားကင္」ၿဖစ္သည္။
အသားကင္ (braai) သည္အာဖရိကခ်က္ၿပ ုတ္နည္းရုိးရာစင္စစ္တစ္ခုၿဖစ္သည္၊ယဥ္ ေက်းမႈ၏အရင္းအၿမစ္မ်ားကိုကိုယ္စားၿပ ုသည္႔အေမြအနွစ္ေန႔တြင္အိမ္တိုင္းအသားနွင္႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားခ်က္ၿပ ုတ္ရန္အတြက္အိမ္ေနာက္ေဖးတြင္မီးေမႊးၿပီးေပါင္မုန္႔(pap)နွင္႔ဆန္ၿပ ုတ္(sheba)တို႔ကိုခ်က္ၿပ ုတ္ကာအတူစားသံုးၾကသည္။