အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ခရီးသည္ က ခရီးသြားျပန္ျကားေရးဌါနခဲြ ထုတ္ေဝေသာ ေျကာ္ျငာစာတမ္း ကို မည္သည့္ နာရာ မွာ ေတာင္းခံနိုင္သနည္း။

ထိုင္ေပျမို့အစိုးရ ခရီးသြားျပန္ျကားေရးဌါနခဲြ ထုတ္ေဝေသာ ေျကာ္ျငာစာတမ္းသည္ စိတ္ဝင္စားစဖြယ္ေကာင္းေသာထိုင္ေပ၊ အနွစ္သာရနွင့္ျပည့္စံုေသာ ထိုင္ေပ၊  ထိုင္ေပခရီသြား၊ ေလွငယ္စဲြထင္ခ်က္၊ ေပထို၏ ေရပူနွင့္ အလွ စေသာ စာအုပ္ မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အထက္ပါ စာအုပ္မ်ား သည္ ထိုင္ေပျမို့ ခရီးသြား အကို်းေဆာင္ စင္တာ ၁၂ ခုတြင္ ထားရိွသည္။ အခိ်န္မကန့္သတ္ဘဲ ခရိုင္အသီးသီး၏ ခရီးသြား အကို်းေဆာင္စင္တာ၊ ေလဆိပ္ ၌ ထားရိွျပီး ခရီးသည္မ်ား က အခမဲ့ ေတာင္ခံ နိုင္သည္။ ထို့ျပင္ ထိုင္ေပခရီးသြားဝက္ဘဆိုက္(https://www.travel.taipei/)သို့ ခရီးသြား သတင္းမ်ား ကို ဖတ္ရႈနိုင္သည္။