အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပျမို့ ခရီးသြားအကို်းေဆာင္စင္တာ သည္ မည္သည့္ ေနရာ ၌ ရိွသနည္း၊ မည္သည့္ အကို်းေဆာင္မႈ ရိွသနည္း။

ထိုင္ေပျမို့ ဘူတာရံု၊ အေရွ့ရပ္ကြက္ ေျမေအာက္လမ္း၊ စြန္းစမ္း ေလဆိပ္၊ ေျမေအာက္ရထား ေပထို ဘူတာ၊ ေျမေအာက္ရထား ယြမ္စမ္း ဘူတာ၊ ေျမေအာက္ရထား စီမိန္ ဘူတာ၊ ေျမေအာက္ရထား က်န္ထန္ ဘူတာ၊ စိဖူ ထပ္ဆင့္သြား  ဘူတာ၊ ေမလိဟြာ၊ ျကိုးဆဲြယာဥ္ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ ဘူတာ၊ ျကိုးဆဲြယာဥ္ ေမာင္းခြန္း ဘူတာ နွင့္ ေမထင္ စာသည့္ ေနရာမ်ားတြင္  ခရီးသြား အကို်းေဆာင္စင္တာ ၁၂ ခု ကို ထူေထာင္သည္။ ခရီးသြားရႈခင္းမိတ္ဆက္ျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး နွင့္ တည္းခိုျခင္း၊ ပဲြမိတ္ဆက္ျခင္း၊ ခရီးသြား အစီအစဥ္၊ ေျမပံု၊ ကြ်မ္းက်င္သူ အတိုင္ပင္ခံ၊ ခရီးသြား စာအုပ္၊ အင္တာနက္ စံုစမ္းျခင္း နွင့္ နိုင္ငံျခား ခရီးသည္မ်ား အခဲ့မဲ့ တငမနူန်် အင္တာနက္ ေလွ်ာက္တင္ျခင္း စေသာ အကို်းေဆာင္မႈ ကို ေထာက္ပံ့သည္။ ခရီးသြား အကို်းေဆာင္စင္တာ အသီးသီး ၏ ရံုးတက္ခိ်န္၊ ဆက္သြယ္ရန္ နည္းလမ္း ကို ထိုင္ေပ ခရီးသြား ဝက္ဘဆိုက္ (https://www.travel.taipei/)သို့ ဖတ္ရႈပါ။