အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ႊေငစနင ဏေ်် ထိုင္ေပခရီးသြား ပတ္စပို့ ကို မည့္ကဲ့သို့ ရယူနိုင္သနည္း။

ထိုင္ေပအစိုးရ ခရီးသြားျပန္ျကားေရးဌါနခဲြ ထုတ္ေဝေသာ ႊေငစနင ဏေ်် ထိုင္ေပခရီးသြား ပတ္စပို့ သည္ ခရီးသြားသတင္း နွင့္ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ရိုးရို ကတ္ျပားကုမၸဏီ နွင့္ ထိုင္ေပ ေျမေအာက္ ရထား ဘူတာ သို့ ႊေငစနင ဏေ်် ထိုင္ေပခရီးသြား ပတ္စပို့ လက္မွတ္ ဝယ္လွ်င္ (မည္သည့္ ရက္ေန့မဆို) ဤ ကတ္ျပား ကို အခမဲ့ ရယူနိုင္သည္။(ရက္ကန့္သတ္ျခင္းမရိွ)