အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

10/2022 ၾသစေၾတးလ် အလုပ္သမားေန႔

ကမာၻတဝွမ္းရိွနုိင္ငံအမ်ားစုတြင္အလုပ္သမားေန႔သည္5လ1ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ္လည္း ၾသစေတးလ်တြင္မတူညီေသာအခ်ိန္4ခုရိွၿပီး5လ1ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္ၿခင္းမရိွ!ၾသစေတးလ်၏အလုပ္သမားေန႔ရက္စြဲမ်ားသည္ၿပည္နယ္တစ္ခုနွင္႔တစ္ခုကြဲၿပားသည္:နယူးေဆာက္ေဝးၿပည္နယ္၊ၿမိ ု႔ေတာ္နယ္ေၿမ၊ေတာင္ၾသစေတးလ်တြင္10လ၏ပထမဆံုးတနလၤာေန႔ၿဖစ္သည္။ဗစ္တိုးရီးယား၊တက္စေမးနီးယားတြင္3လ၏ဒုတိယပတ္တနလၤာေန႔ၿဖစ္သည္။အေနာက္ၾသစေတးလ်တြင္3လပထမပတ္တနလၤာေန႔ၿဖစ္သည္။ကြင္းစလန္း၊ေၿမာက္ပိုင္းနယ္ေၿမတြင္5လ၏ပထမ

ပတ္တနလၤာေန႔ၿဖစ္သည္။တစ္ခုတည္းတူညီသည္႔အခ်က္မွာ၎တို႔အားလံုးသည္တနလၤာေန႔ မ်ားၿဖစ္ၿပီးအလုပ္သမားမ်ားေကာင္းေကာင္းအနားယူရန္သံုးရက္ဆက္တိုက္အားလပ္ရက္မ်ား ခြင္႔ၿပ ုေပးၿခင္းၿဖစ္သည္။

ေသာၾကာေန႔တိုင္း၊တစ္ရက္လွ်င္8နာရီအလုပ္ခ်ိန္အတြက္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ႔ေသာလုပ္သားမ်ား၏

ေအာင္ၿမင္မႈကိုအထိမ္းအမွတ္ၿပ ုရန္အတြက္ၾသစေတးလ်တြင္အလုပ္သမားေန႔ကို8နာရီေန႔ဟုလည္းေခၚဆိုသည္။ယခင္ကအလုပ္သမားမ်ားသည္တစ္ပတ္လွ်င္6ရက္၊တစ္ရက္လွ်င္10နာရီမွ12နာရီထိလုပ္ရန္လိုအပ္ၿပီးရာစုနွစ္တစ္ခုၾကာေအာင္ရုန္းကန္ခဲ႔ရၿပီးေနာက္5ရက္အလုပ္စနစ္ကို1948ခုနွစ္တြင္စတင္က်င္႔သံုးခဲ႔သည္။ၿပည္နယ္တစ္ခုစီသည္အလုပ္ခ်ိန္8နာရီကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာအခ်ိန္မတူညီေသာေၾကာင္႔အလုပ္သမားေန႔အတြက္အခ်ိန္သည္ၿပည္နယ္ တစ္ခုနွင္႔တစ္ခုကြဲၿပားသည္။