အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

/001/Upload/486/relpic/61765/8942088/09e20976-6162-495f-860f-72c824cfa6d3.jpg


စိန္႔ပက္ထရစ္ေန႔သည္အိုင္ယာလန္လူမ်ိဳးတို႔၏အမ်ိဳးသားေန႔ၿဖစ္သည္၊ေအဒီ432တြင္ ခရစ္ယာန္သာသနာၿပ ုစိန္႔ပက္ထရစ္အားအိုင္ယာလန္သို႔ကက္သလစ္ဘာသာတရားေဟာရန္ေစလႊတ္ခဲ႔သည္၊သံုးပါးေပါင္းတစ္ဆူ(ခမည္းေတာ္၊သားေတာ္နွင္႔သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ ေတာ္)အိုင္ယာလန္လူမ်ိဳးမ်ားအားရွင္းၿပရာ(Shamrock)ရွမ္ေရာ႔ကိုအသံုးၿပ ု၍လူမ်ားစြာနွစ္ ၿခင္းခံခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ရွမ္ေရာ႔သည္အိုင္ယာလန္နုိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသားပန္းၿဖစ္လာခဲ႔သည္။ေအဒီ461ခုနွစ္3လ17ရက္ေန႔တြင္စိန္႔ပက္ထရစ္ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္အုိင္ယာလန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ဤေန႔ကို「စိန္႔ပက္ထရစ္ေန႔」(St. Patrick's Day)အၿဖစ္သတ္မွတ္ခဲ႔သည္။လူေတြ ဟာေၿမာက္အိုင္ယာလန္ရဲ႔အမ်ိဳးသားပန္း「Shamrock」နဲ႔ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုအလွဆင္ၾကသည္ (သို႔)အစိမ္းေရာင္အထက္ေအာက္ဝတ္ဆင္၍ထိုေန႔ကိုဂုဏ္ၿပ ုၾကသည္။

 

    အိုင္ယာလန္ရိွၿမိ ု႔အသီးသီးတြင္သက္ဝင္လႈပ္ရွားေသာခ်ီတက္ပြဲမ်ားသာမကကမာၻမွာ အိုင္ယာလန္ေတြၿပည္႔ေနတဲ႔ေနရာမ်ားဥပမာ-အေမရိကန္၊ၾသစေၾတးလ်၊ကေနဒါစသည္တို႔ခမ္းနားေသာအခမ္းအနားမ်ား၊ခ်ီတက္ပြဲမ်ား၊အစိမ္းေရာင္ဝတ္စံုမ်ား(သို႔)အလွဆင္မႈမ်ား၊အစိမ္းေရာင္ဦးထုပ္မ်ားဝတ္ဆင္ၿခင္းစသည္တို႔ၿပ ုလုပ္ပါသည္။ဤေန႔ဘားမ်ားတြင္လူတိုင္းကိုပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ေစာေစာဖြင္႔သည္၊တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ဤပြဲေတာ္အတြက္ဘီယာစိမ္းကိုအကန္႔အသတ္ၿဖင္႔ဖြင္႔လွစ္ေပးမည္ၿဖစ္သည္၊အိုင္ယာလန္နုိင္ငံ၏ၿမိ ု႔ေတာ္တြင္နွစ္စဥ္က်င္းပသည္႔စိန္႔ပက္ထရစ္လွည္႔လည္ပြဲတြင္ပါဝင္သူသန္းေက်ာ္ရိွသည္၊စိန္႔ပက္ထရစ္ေန႔သည္ ဘာသာေရးသက္သက္ပြဲေတာ္မဟုတ္ေတာ႔ဘဲအိုင္ယာလန္ယဥ္ေက်းမႈကိုဆင္ႏႊဲသည္႔နုိင္ငံတကာပြဲတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။!