အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

တုန္းစစ္စြန္႔ 東石順蚵仔煎

လိပ္စာ:ရွီးခ်န္းလမ္း၊ အမွတ္၁၀၄
အတွက်:(02)2381-3535
အလုပ်ချိန်:11:00-20:30
တစ်နှစ်တာစတင်တည်ထောင်:1998
မန္ေနဂ်ာနိုင္ငံသား : ယိုးဒယား

တုန္းစစ္စြန္႔