အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ဗီယက္နမ္ညွပ္ေခါက္ဆြဲဆိုင္ 越南河粉店

လိပ္စာ: တုန္းရြမ္လမ္း၊လမ္းသြယ္28၊အမွတ္51
အတွက်:0961-180777
အလုပ်ချိန်: 11:00-20:00 
တစ်နှစ်တာစတင်တည်ထောင်: 2012
မန္ေနဂ်ာနိုင္ငံသား : ဗီယက္နမ္

ဗီယက္နမ္ညွပ္ေခါက္ဆြဲဆိုင္