အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ယြဲ႔ေဝါယြဲ႔ေဟာင္ 越窩越好

လိပ္စာ:ဝမ္႔တလမ္း၊လမ္းသြယ္187၊လမ္းၾကား1၊အမွတ္17။
အတွက်:0912902790
အလုပ်ချိန်: 

တနလၤာနား။ 

အဂၤါ 11:00~14:30, 17:30~19:30 

ဗုဒၶဟူး 11:00~14:30 

ၾကာသပေတး 11:00~14:30, 17:30~19:30

 ေသာၾကာ 11:00~14:30 

စေန 11:00~14:30, 17:00~19:30 

တနဂၤေႏြနား။
တစ်နှစ်တာစတင်တည်ထောင်:2018
မန္ေနဂ်ာနိုင္ငံသား:ဗီယက္နမ္


ယြဲ႔ေဝါယြဲ႔ေဟာင္
   
ယြဲ႔ေဝါယြဲ႔ေဟာင္