အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ဟုန္လံုအသားဟင္းခ်ိဳဆိုင 紅樓肉羹

လိပ္စာ:ေန႔က်န္းလမ္း၊ အမွတ္၁၅
အတွက်:(02)2311-6691
အလုပ်ချိန်:09:00-20:00
တစ်နှစ်တာစတင်တည်ထောင်:2006
မန္ေနဂ်ာနိုင္ငံသား : ဗီယက္နမ္

ဟုန္လံုအသားဟင္းခ်ိဳဆိုင