အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ဟိုင္ထ်န္းရွမ္းဖက္ထုပ္ဆိုင 海天香餃店

သီးၿခားထင္ရွားေသာ:ကိုယ္ပိုင္တီထြင္သည္႔
အရသာ
လိပ္စာ:ေဟာ္ဖ်င္ရွီးလမ္း၊ အပိုင္း၃၊
အမွတ္၁၆၈
အတွက်:02-2302-5666 、0928-515-819
အလုပ်ချိန်:06:00-22:00
တစ်နှစ်တာစတင်တည်ထောင်:2007
မန္ေနဂ်ာနိုင္ငံသား :တရုတ္ၿပည္မၾကီး

ဟိုင္ထ်န္းရွမ္းဖက္ထုပ္ဆိုင