အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္ သည္ ေနထိုင္ေရး ဖံြ့ျဖိုးျကီးထြားမႈ စခန္း သို့ မည္ကဲ့သို့ ပါဝင္ နိုင္မနည္း။

၁။ေလွ်ာက္တင္ရန္ အစီအစဥ္
ျကင္ေဖၚ က ထိုင္ေပျမို့တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္ ေသာ ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူ သစ္ သည္ ထိုင္ေပျမို့ အစိုးရ ျပည္သူ့ေရးရာ ဌာန ျပုလုပ္ေသာ ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္သူသစ္ ေနထိုင္ေရး ဖံြ့ျဖိုးျကီးထြားမႈ စခန္း သို့ ပါဝင္နိုင္သည္။ ဤစခန္းတြင္ တရုတ္ဘာသာ စကားသင္တန္း(ထိုင္ဝမ္ဘာသာစကား၊ တရုတ္ဘာသာစကား၊ တရုတ္ရိုးရာဘာသာစကား အပါဝင္)၊ အစားအေသာက္ယဥ္ေက်းမႈ၊ လက္မႈပညာ ေလ့က်င့္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံမိဆက္၊ ေမြးဖြားေရး က်န္းမာေရး၊ ထိုင္ဝမ္နွင့္ ထိုင္ေပ မိတ္ဆက္၊ ေနထိုင္ေရး နွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း မွတ္ပံုတင္ နည္းလမ္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒ နွင့္ လူမႈသက္သာေခ်ာင္ခိ်ေရး အရင္းအျမစ္မိတ္ဆက္ျခင္း စေသာ သင္တန္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

၂။ ဆက္သြယ္ရန
(ဝ၂)၂၇၂၅၆ဝ၆၅、(ဝ၂)၂၇၈၈၄၉၁၁、(ဝ၂)၂၃၇ဝ၁ဝ၄၆