အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

5/2023 အေမရိကန္/ဟာဝိုင္ရီပန္းကံုးပြဲေတာ္ (Lei Day)

/001/Upload/486/relpic/62034/8970661/c3eb5fa0-31b0-4cdf-8a20-56602209ea31.png

    5လ၏ပထမေန႔သည္ဟာဝိုင္ရီရိုးရာပြဲေတာ္-『ပန္းကံုးပြဲေတာ္Lei Day』 ၿဖစ္သည္။ဤေန႔တြင္ဟာဝိုင္ရီတစ္ခြင္လံုးတြင္အံ႔ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာယဥ္ေက်းမႈနွင္႔ရိုးရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုက်င္းပမည္ၿဖစ္သည္။ဟာဝုိင္ရီပန္းကံုးမ်ား(Lei)တြင္ေတာက္ပၿပီးလွပေသာသစ္ခြမ်ား၊တရုတ္စကားပန္း၊ဥရုနွင္းဆီ၊နွင္းဆီ(သို႔)ေဇာ္မႊားပန္းစသည္႔ပန္းငါးမ်ိဳးတို႔ကိုအစီအရီခ်ိတ္ဆက္ထားသည္၊ဟာဝိုင္ရီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ဂုဏ္ၿပ ုမႈနွင္႔ၾကိ ုဆိုမႈကိုေဖာ္ၿပရန္အတြက္ေဆြမ်ိဳးမ်ားနွင္႔မိတ္ေဆြမ်ားကိုပန္းကံုးမ်ားလက္ေဆာင္ေပးၾကသည္။

     ဟာဝိုင္ရီတြင္ဤလွပၿပီးေမႊးၾကိ ုင္ေသာပန္းကံုးမ်ားသည္ေမြးေန႔၊ဘြဲ႔နွင္းသဘင္အခမ္းအနားမ်ားနွင္႔ေလးနက္ေသာေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားနွင္႔ဂရုစိုက္မႈတို႔ပါဝင္သည္႔အထူးအခ်ိန္အခါမ်ားတြင္လည္းေပၚလာမည္ၿဖစ္သည္။ဟာဝိုင္ရီရိွကၽြန္းတစ္ခုစီတြင္ကိုယ္စားၿပ ုပန္းပြင္႔မ်ားရိွၿပီးပန္းကံုးမ်ားၿပ ုလုပ္ရန္အတြက္အရြက္မ်ား၊အကိုင္းအခက္မ်ား၊သစ္သီးမ်ား၊ခရုခြံမ်ား၊သားေရ၊အေမြးအစရိွသည္႔ပန္းကံုးမ်ားတြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသဘာဝပစၥည္းမ်ားကိုေပါင္းထည္႔ထားသည္။ဟာဝုိင္ရီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ပန္းကံုးမ်ားကိုလက္ၿဖင္႔ယက္ၿခင္း၊(သုိ႔)ပန္းဆုိင္းမ်ားမွပန္းစည္းမ်ားမွာယူလက္ေဆာင္ေပးၿခင္းသည္ဟာဝိုင္ရီလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ေဒသဆိုင္ရာဓေလ႔တစ္ခုၿဖစ္လာခဲ႔သည္။အကယ္၍သင္သည္ဟာဝိုင္ရီမွတစ္စံုတစ္ဦးအတြက္ပန္းကံုးေပးရန္မွာယူမႈၿပ ုလုပ္ပါကသင္သည္လက္ေဆာင္ေပးၿခင္းဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးအၿဖစ္မွတ္ယူမည္ၿဖစ္သည္။!