အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ဆီးနွင္းမရိွေသာေဆာင္းရာသီ—ဂမ္ဘီယာ စာေရးသူ :ဂမ္ဘီယာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား သစ္ Ali/က်န္းလိေဝ

ဂမ္ဘီယာအေၾကာင္းေၿပာရလွ်င္ လွပေသာကမ္းရိုးတန္း၊ေက်ာ္ၾကားေသာဂမ္ဘီယာၿမစ္၊ ေရာင္စံုငွက္မ်ားနွင္႔စိတ္အားထက္သန္ေသာသူမ်ားကိုစဥ္းစားရမည္။အာဖရိကရိွအေသး ငယ္ဆံုးေသာနိုင္ငံကို「အာဖရိက၏ၿပံ ုးေနသည္႔ကမ္းေၿခ」ဟုေခၚသည္။ဂမ္ဘီယာတြင္ မြတ္စလင္95%ခန္႔နွင္႔ခရစ္ယာန္4%ေက်ာ္သည္ ေဆာင္းရာသီပြဲေတာ္တြင္အားလံုး အတူ တကြ မခြဲၿခားဘဲ က်င္းပၾကသည္။

ကၽြန္ုပ္နွင္႔ကၽြန္ုပ္မိသားစုအားလုံးသည္မြတ္စလင္ၿဖစ္ေသာ္လည္းငါတို႔ရဲ႔ခရစ္ယာန္အိမ္နီး ခ်င္းမ်ားဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းကိုးကြယ္ၿခင္းနွင္႔ဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ငါတို႔မၾကာခဏလည္ပတ္ၾကၿပီးအတူတကြေပ်ာ္ရႊင္စြာစားသံုးၾကသည္(စားပြဲေပၚမွာဝက္ သားမေတြ႔ရပါ)။ေဆာင္းရာသီအားလပ္ရက္မ်ားအတြင္းလမ္းမ်ားေပၚတြင္တေနကုန္နီးပါး အသံက်ယ္ေသာေတးသံဖြင္႔ထားသည္႔အသံကိုၾကားနိုင္သည္။ကေလးမ်ားမုန္႔ဖိုး(သို႔)လက္ ေဆာင္ေတြယူဖို႔လာၾကသည္၊ အာရွနွစ္သစ္ကူး(သို႔)အေနာက္တိုင္းရဲ႔ဟယ္လိုဝင္းကဲ႔သုိ႔ စည္ကားသည္၊ကၽြန္ုပ္ကေလးဘဝတုန္းကလည္းနွစ္သက္သည္၊တစ္ခါတစ္ရံအေပါင္းအ ေဖာ္မ်ားနွင္႔အတူသီဆိုကခုန္သည္၊ကၽြန္ုပ္အားလက္ေဆာင္ေပးေသာလူၾကီးမ်ားအားေက်း ဇူးတင္ပါသည္!
ေဆာင္းရာသီ၏အဓိကအခန္းက႑မွာဂမ္ဘီယာရိွခရစ္ယာန္မ်ားၿဖစ္ေသာ္လည္းအၿခားသူ မ်ားလည္းမိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းမ်ားၿဖင္႔အတူတကြက်င္းပၾကသည္။ 10、11လတြင္ဂမ္ ဘီယာအနုပညာရွင္မ်ားသည္မီးအိမ္ပြဲေတာ္နွင္႔မ်က္နွာဖံုးလွည္႔လည္ပြဲေတာ္အတြက္အလြန္ လွပေသာမ်က္နွာဖံုးမ်ားၿပင္ဆင္ၾကသည္၊မတူညီသည္႔ဖန္တီးမႈလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသူတို႔၏အနုပညာအရည္အေသြးကိုၿပရန္စုေဝးၾကသည္၊အခ်ိဳ႔သည္မီးအိမ္ၿပ ုလုပ္ရာတြင္အထူးၿပ ုသည္၊ မီးအိမ္သည္သေဘၤာပံုစံၿဖစ္သည္၊ေဒသခံဘာသာစကားၿဖင္႔ "Fanaal"ဟု ေခၚၾကသည္။ "Fanaal"သည္မ်ားေသာအားၿဖင္႔နာရီေပါင္းရာနွင္႔ခ်ီၿပီးမေရမတြက္နိုင္ေသာ လူအင္အားၿဖင္႔ၿပ ုလုပ္သည္၊သစ္သား၊စကၠဴနွင္႔မီးမ်ားစြာၿဖင္႔ၿပ ုလုပ္ထားသည္၊ခရစၥမတ္၏ ဂုဏ္အသေရကိုကုိယ္စားၿပ ုေသာညအခ်ိန္သည္ေတာက္ပေနသည္။

အခ်ိဳ႔ေသာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္မ်က္နွာဖံုးလွည္႔လည္ပြဲအတြက္ဝတ္စံုမ်ားအထူးၿပ ု လုပ္ၾကသည္၊ဝတ္စံုမ်ားကို 「အမဲလိုက္ၿခင္း (hunting)」ဟုေခၚၾကသည္၊မ်ားေသာအားၿဖင္႔ အိတ္မ်ား၊ ပိုက္ကြန္နွင္႔တိရစာၦန္သားေရတို႔နဲ႔ၿပ ုလုပ္ထားၿပီးဝတ္စံုသည္တစ္ကိုယ္လံုးကို လႊမ္းၿခံ ုထားသည္၊တိရိစာၦန္ပံုသ႑ာန္သာေဖာ္ၿပထားသည္႔ဦးေသွ်ာင္၊ေတာရိုင္းဦးေသွ်ာင္ သည္လွည္႔လည္သည္႔ပြဲ၌အနွစ္သာရၿဖစ္ၿပီးလွည္႔လည္ပြဲ၏အေကာင္းဆံုးပံုပန္းသ႑ာန္ကိုအနိုင္ရရန္အေရးပါေသာေသာ႔ခ်က္ၿဖစ္ပါသည္!

အေရာင္စံု「အမဲလိုက္」လွည္႔လည္ပြဲမွာစည္းကားလွေသာဗံုသံမ်ားနွင္႔အတူလမ္းေပၚလွည္႔ လည္သည္။ညဥ္႔နက္ခ်ိန္တြင္လွပေသာFanaals မီးအိမ္သည္လင္းလက္ေတာက္ပလွ်က္ ေဆာင္းရာသီရဲ႔လမ္းမ်ားေပၚ၌မီးမ်ားထြန္းလင္းေတာက္ပေနၿပီးဂမ္ဘီယာၿပည္သူလူထုကိုအဆံုးမဲ႔ရႊင္လန္းေစပါသည္၊တစ္နွစ္၏အဆံုးနွင္႔နွစ္သစ္၏အစၿပယုဂ္ၿဖစ္သည္၊ဤသည္မွာ 「ၿပံ ုးေနသည္႔ကမ္းေၿခ」ဂမ္ဘီယာသုိ႔လည္ပတ္ရန္အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ၿဖစ္ပါသည္!

1. အမဲလိုက္(hunting)၏မ်က္နွာဖံုးလွည္႔လည္ပြဲ

1. အမဲလိုက္(hunting)၏မ်က္နွာဖံုးလွည္႔လည္ပြဲ

2. ဦးေသွ်ာင္ကိုတိရိစာၦန္ရဲ႔ေခါင္းနမူနာၿဖင္႔ၿပ ုလုပ္

2. ဦးေသွ်ာင္ကိုတိရိစာၦန္ရဲ႔ေခါင္းနမူနာၿဖင္႔ၿပ ုလုပ္